Vedtægter

Vedtægter for LC-Lederforum

§ 1 Organisationens navn og hjemsted

Stk. 1 Organisationens navn er LC-LederForum (LC-LF).

Stk. 2 LC-LF har hjemsted i København.

 

§ 2 Formål og virke

Stk. 1 LC-LF har til formål at styrke sammenholdet og samvirket mellem de forskellige ledergrupper indenfor LC-området.

LC-LF varetager de tilsluttede ledergruppers fælles faglige, økonomiske, sociale, ansættelsesmæssige og uddannelsesmæssige interesser.

LC-LF deltager i varetagelsen af forhandlings- og aftalespørgsmål på ledernes område (jvf. § 9).

Stk. 2 Formålet tilgodeses ved, at LC-LederForum…

er undervisningsledernes fælles ansigt udadtil.

kan udtale sig i aftalespørgsmål på vegne af samtlige LC-ledere.

kan udtale sig om lederproblematikker – eksempelvis særlige ansættelsesspørgsmål og lederrollens udvikling – i emner/spørgsmål, som går på tværs af de enkelte organisationer.

har selvstændig indstillingsret direkte til LC vedrørende overenskomst- og aftalekrav og tager stilling til resultater i lighed med øvrige organisationer.

indgår i LC´s forhandlingsdelegation i centrale forhandlingssammenhænge vedr. lederspørgsmål. LC-LF´s repræsentant(er) optræder i så fald som LC – repræsentant(er).

rådgiver LC´s organer og organisationer i spørgsmål, der angår ledernes ansættelses- og arbejdsforhold.

fungerer som forum for idé- og erfaringsudveksling mellem ledergrupperne indenfor LC´s område.

kan arrangere kurser og konferencer for medlemsorganisationerne med emner af ledelsesmæssig interesse.

opretter ledelsessekretariatsfunktioner med henblik på fælles sparring og løsning af fælles opgaver på tværs af de enkelte ledergrupper.

 

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 LC-LF er en selvstændig, kollektiv organisering af ledergrupperne inden for LC´s område. Der kan ikke optages individuelle medlemmer i LC-LF.

Stk. 2 Definitionen af ledergruppen/-grupperne og dermed hvilke medlemmer, som indgår i LC-LF, er et anliggende for den enkelte organisation.

 

§ 4 Repræsentation i LC

Stk. 1 LC-LF deltager i LC’s repræsentantskab med et antal repræsentanter for ledergrupperne i LC. Det samlede antal fastsættes ligeligt i forhold til andre gruppers repræsentanter efter bestemmelser i LC’s vedtægter. Hver LC-ledergruppe råder inden for det samlede antal over et forholdsmæssigt antal repræsentanter.

Stk. 2 LC-LF repræsenteres i LC’s forretningsudvalg efter bestemmelserne i LC’s vedtægter.

 

§ 5 Forretningsudvalg

Stk. 1 LC-LF ledes af et forretningsudvalg, der består af to medlemmer fra hver ledergruppe i LC-Lederforum.

Stk. 2 De enkelte organisationers ledergrupper udpeger selv deres repræsentant i forretningsudvalget.

Stk. 3 LC-LF’s forretningsudvalg konstituerer sig – inden den 1. april – med formand, næstformand og kasserer for en periode af to år, således at formanden vælges i lige år og næstformanden og kassereren i ulige år.

Stk. 4 LC-LF’s formand repræsenterer LC-LF i LC’s forretningsudvalg.

Stk. 5 Evt. anden repræsentation udpeges af forretningsudvalget.

 

§ 6 Forretningsudvalgets møder og beslutningsdygtighed

Stk. 1 Forretningsudvalget afholder møder mindst 4 gange om året og i øvrigt så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 2 Møde skal afholdes senest 14 dage efter at begæring er fremsat af 2 medlemmer.

Stk. 3 Formanden indkalder skriftligt til forretningsudvalgsmøde med mindst 7 dages varsel ved udsendelse af dagsorden og skriftligt materiale, der skal anvendes ved sagernes behandling.

Stk. 4. Det i stk. 3 fastsatte varsel kan afkortes af formanden, når der foreligger sager, der ikke tåler opsættelse.

Stk. 5 Formanden leder møderne.

Stk. 6 I formandens fravær varetager næstformanden formandens opgaver.

Stk. 7 Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Stk. 8 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 9 Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

§ 7 Repræsentantskab

Stk. 1 De enkelte ledergrupper i LC-LF udpeger repræsentanter til LC-LF’s repræsentantskab med funktion for to år (1. april til 31. marts).

Stk. 2 De enkelte ledergrupper har et antal repræsentanter i forhold til eget medlemstal således at der udløses en repræsentantskabsplads pr. påbegyndt 200 medlemmer. Medlemstallet opgøres hvert år pr. 1. januar.

Stk. 3 De ledergrupper, der alene er berettiget til én repræsentant, kan herudover deltage med en observatør.

Stk. 4 Repræsentantskabsmøde finder sted hvert andet år og indkaldes i lige år i perioden mellem august og december. Forretningsudvalget indkalder skriftligt med mindst en måneds varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet.

Stk. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, når formanden eller mindst 3 medlemmer af forretningsudvalget begærer det. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes på samme måde som et ordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 6 Repræsentantskabsmødet skal vedtage ændringer i vedtægterne med mindst 2/3’s flertal for at disse er gældende jf. § 11 stk. 2.

Stk. 7 De enkelte lederorganisationer/organisationer afholder selv alle udgifter i forbindelse med egne repræsentanters deltagelse i repræsentantskabsmøder.

 

§ 8 Kontingent, budget og regnskab

Stk. 1 Regnskabsåret er lig kalenderåret.

Stk. 2 De enkelte forretningsudvalgsmedlemmers udgifter til mødeaktivitet i LC-LF og i LC’s repræsentantskab afholdes af den pågældende lederorganisation/organisation.

Stk. 3a Fællesudgifter ved mødeaktivitet og anden fælles aktivitet afholdes via kontingent.

Stk. 3b Sekretariatsmæssige opgaver jf. § 9 stk. 3 afregnes særskilt.

Stk. 4 Kontingentet fordeles efter medlemstal i de enkelte ledergrupper pr. 1. januar hvert år.

Stk. 5 Forretningsudvalget fastsætter LC-LF’s budget – herunder kontingentets størrelse – forud for regnskabsåret.

Bemærkning: Det forudsættes, at forretningsudvalgets medlemmer handler på baggrund af indhentet mandat i egen lederorganisation/organisation.

Stk. 6 Revideret regnskab skal forelægges forretningsudvalget hvert år inden udgangen af april måned, hvorefter det forelægges det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse.

Stk. 7 Til revision af regnskabet vælger forretningsudvalget en anerkendt og af LC-LF uafhængig revisor.

 

§ 9 Aftalekompetence

Stk. 1 Den konkrete aftale- og forhandlingsret i enkeltsager, herunder forhandling om og indgåelse/godkendelse af lønaftaler og udtalelser i afskedigelsessager, udøves på det niveau, som den enkelte organisation har besluttet.

Stk. 2 Den enkelte organisation kan delegere forhandlings- og/eller aftalekompetence til egen lederorganisation/lederfraktion el. lign.

Stk. 3 Organisationen og/eller lederorganisationen/lederfraktionen kan lade LC-LF´s sekretariatsfunktion jf. § 10 varetage udøvelsen af forhandlings- og/eller aftaleretten, idet beslutningskompetencen forbliver i den enkelte organisation eller lederorganisation / lederfraktion.

 

§ 10 Sekretariatsfunktion

Stk. 1 Den sekretariatsmæssige betjening for lederorganisationer placeres enten:

  1. i medlemsorganisationer / medlemsorganisationers lederforeninger

eller

  1. i LC-LF regi. Den politiske ledelse varetages af de respektive forretningsudvalgsmedlemmer.

Stk. 2 Der oprettes særskilte sekretariatsfunktioner for såvel det private, det statslige som det amtslige / kommunale område.

 

§ 11 Vedtægter og vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægter for LC-LF er et anliggende som udfærdiges / vedtages / behandles i LC-LF-regi.

Stk. 2 Ændringer i vedtægterne skal for at være gældende vedtages af både forretningsudvalget og repræsentantskabet.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde i LC-Lederforum 11 nov. 2010